Save Print

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper:
Diamant Wellness
 • Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die aan verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten
 • Producten:
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten

 

Artikel 2 - Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen koper en verkoper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u accoord gaat met de algemene voorwaarden.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3 - Kwaliteit en aanbod

 1. BB Cream Shop biedt producten met een zeer hoge kwaliteit zoals deze bij haar directe leveranciers worden verkregen. Al onze producten hebben een bewezen werking, echter verkoper garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten en kan derhalve hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 2. Raadpleeg altijd een arts wanneer er bepaalde allergieën optreden of bij inname.
 3. BB Cream Shop staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 4. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit duidelijk vermeld.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke maatregelen dient te gebeuren.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie hiervan door BB Cream Shop. Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, zal BB Cream Shop hiervan een bevestiging toesturen per email. Zolang BB Cream Shop nog geen bevestiging heeft gestuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien BB Cream Shop een online bestelling niet aanneemt, word je hiervan onmiddellijk per email op de hoogte gesteld.
 4. De overeenkomst kan naast het Nederlands ook in eventuele andere talen worden afgesloten. 

 

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.
 2. Betalingen kunnen op de volgende wijzen plaatsvinden:
         - Door middel van iDEAL
         - Door middel van Paypal
         - Creditcard betalingen (via Paypal)
         - Achteraf betalen (via Billink BV)
         - Via vooruitbetaling op IBAN no.  NL11ABNA0463492552 ten name van Diamant Wellness
         - Contant of pinnen bij afhalen
 1. Betaling kan geschieden zoals hierboven vermeld. Echter, in bepaalde gevallen kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van verkoper.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent is verkoper gerechtigd de overeenkomst en verdere overeenkomsten die zijn afgesloten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en uitvoering zal BB Cream Shop deze prijsverhoging niet aan koper doorberekenen maar voor eigen rekening te nemen.

 

Artikel 6 - Levering

 1. De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van de bestelling, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden.
 2. Verzending van de producten vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 3. Producten die niet op voorraad zijn worden geleverd tussen de 10 en 20 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst, onder voorwaarde dat de producten op voorraad zijn bij de leverancier. 
 4. Verkoper is bevoegd om bij de verzending van uw producten gebruik te maken van diensten van derden. 


Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 2. Deze herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de consument, of een door de consument aangewezen derde anders dan de vervoerder, het produkt in ontvangst heeft genomen of:
 3. -  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij of een    door door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.                                             -  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop        jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
           De herroeping dient te worden gericht aan:
           
           BB Cream Shop
           Jadelaan 149
           2132XZ Hoofddorp
           Nederland
           Email: customerservice@bbcreamshop.eu

           Retouren kunnen worden gestuurd naar:
           Diamant Wellness
           Diamantlaan 73
           2132WV Hoofddorp

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.   Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de wensen van de consument.  
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken dient de consument hiervan BB Cream Shop op de hoogte te stellen via een schriftelijke verklaring per post of e-mail. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit modelformulier voor herroeping maar je bent hiertoe niet verplicht. Ook bij de emailbevestiging van de bestelling vind je een herroepingsformulier waarmee je het herroepingsrecht kunt uitoefenen. 
 2. Als de consument gebruik hebt gemaakt van het recht op herroeping binnen de gestelde termijn, zend zij het product (of producten) zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping, terug aan BB Cream Shop, of overhandigt dit persoonlijk aan BB Cream Shop. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 10 - Gevolgen herroeping

 1. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betaalde bedragen die betrekking hebben op de herroeping, inclusief de door jou betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je het bedrag betaald hebt of de gegevens zoals je die hebt ingevuld op het modelformulier herroeping. 
 2. Voor de terugbetaling zal BB Cream Shop geen kosten in rekening brengen. 
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de directe kosten die gemaakt dienen te worden voor het terugzenden van de producten naar BB Cream Shop. 


Artikel 9 - Uitzonderingen herroepingsrecht

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op het herroepingsrecht. 
Uitsluiting van herroepingsrecht zijn de volgende producten:
 1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.
 2. levering van producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met met andere producten.
 3. geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bijvoorbeeld etenswaren met een beperkte houdbaarheid.
 4. geleverde producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 
 5. de levering van audio- en videoopnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 6. de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines.


Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u, wat u op grond van enige overeenkomst aan Diamant Wellness verschuldigd bent, al heeft voldaan.
  Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 11 - Reclames en aansprakelijkheid

 1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Diamant Wellness de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over de producten en het gebruik daarvan, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties. Onze producten zijn op geen enkele wijze aan te merken als geneesmiddelen, zij hebben alleen een ondersteunend karakter. Bij aanhoudende klachten dient u te allen tijde een arts te raadplegen.


Artikel 12 - Bestellingen en Communicatie

 1. Voor misvattingen, schade, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en verkoper is verkoper niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van.

 

Artikel 13 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 14 - Overige bepalingen

 1. Indien u aan BB Cream Shop schriftelijk of per e-mail opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan verkoper schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen:

Contactformuliercustomerservice@bbcreamshop.euLive chatFacebook023 5554034Twitter

Livechat

Bestellen bij BB Cream Shop
 • 100% gegarandeerd originele producten
 • Betrouwbaar: Webshop Keurmerk
 • Gratis product bij elke bestelling
 • Veilig online betalen met iDeal of Paypal
 • Lage verzendkosten, max. €4,95 binnen Nederland
 • Gratis verzending bij bestellingen vanaf €75
 • Verzending binnen 3 werkdagen
 • Dagelijks bereikbaar van 09.00 - 22.00 uur op 023-5554034
Wat vinden klanten?
nl Sanaa over Missha Speedy Solution Firming Gel Eye Patch @ 18-01-2018 21:31
Het niet echt vochtige en plakt niet zo goed
Jammar heb ik gelijk 5 st besteeld. Echt teleurgesteld
nl Sanaa over Lioele Hydro Peel Therapy Cream @ 13-01-2018 22:32
Lekker rijke cream
nl Sanaa over Lioele Hydro Peel Therapy Lotion @ 13-01-2018 22:32
Echt lekkere rijke lotion
nl Sanaa over Lioele Hydro Peel Therapy Essence @ 13-01-2018 22:30
Prima mooie ding
nl Sanaa over Lioele Hydro Peel Therapy Skin @ 13-01-2018 22:29
Echt prima
nl Sanaa over Missha Speedy Solution Firming Gel Eye Patch @ 18-01-2018 21:31
Het niet echt vochtige en plakt niet zo goed
Jammar heb ik gelijk 5 st besteeld. Echt teleurgesteld
Nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief:


Volg ons
Facebook Twitter Blogspot Pinterest