Save Print

Obchodné podmienky


Bod č.1- Definície.
V týchto Obchodných podmienkach sú nasledujúce výrazy používané v tomto význame:

 • Predajca:
Diamant Wellness
 • Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na dodanie.
 • Produkty:
predmety jednej alebo viacerých zmlúv.


 
Bod č.2 – Všeobecné podmienky.

 • Všeobecné podmienky majú platnosť pre všetky ponuky, objednávky a zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Prijatie ponuky alebo objednanie tovaru znamená, že súhlasíte s Obchodnými podmienkami.
 • Odchýlky od uvedených Obchodných podmienok sú platné iba v prípade, ak sú poskytnuté v písomnej forme, v opačnom prípade zostávajú v platnosti predchádzajúce ustanovenia.
 • Predajca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo úpravu Obchodných podmienok. 

 
Bod č.3 - Kvalita a Zásobovanie.

 • BBcreamshop ponúka vysoko kvalitné výrobky získané priamo od dodávateľov. Všetky výrobky majú overený účinok, avšak predajca nezaručuje žiadne výsledky pri ich používaní. Preto nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Vždy sa poraďte s lekárom, ak sa pri používaní výrobku vyskytla alergická reakcia alebo ak došlo k prehltnutiu výrobku.
 • Ingrediencie v našich výrobkoch sú zaručene na 100% organické a pestované tradičným spôsobom.
 • BBcreamshop sa zaručuje, že tovar spĺňa požiadavky tak, ako je to uvedené v ponuke, taktiež primeranou mierou spĺňa požiadavky na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo nariadeniami vlády, ktoré sú v platnosti ku dňu uzavretia týchto Obchodných podmienok.
 • Tovar je jasne a presne zobrazený, a/alebo opísaný do takej miery, ako je to v rozumnej miere nevyhnutné, aby bol zrejmý obchodný účel. Ak je platnosť ponuky obmedzená, je to taktiež zreteľne uvedené.
 • Každá ponuka obsahuje také informácie, aby práva a povinnosti spojené s prijatím ponuky boli pre zákazníka jasné a zrozumiteľné. To sa týka najmä ceny, spôsobu platby, nákladov na poštovné a ostatných podmienok.

 
Bod č.4 – Akciové ponuky/Dohody.

 • Všetky akciové ponuky sú nezáväzné a predávajúci si výslovne vyhradzuje právo na úpravu cien.
 • Zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky zo strany BBcreamshop. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť alebo pripojiť určité podmienky pre jej doručenie. Ak objednávku nie je možné prijať, predávajúci je povinný informovať kupujúceho do desiatich dní od obdržania objednávky. 


 Bod č.5 - Ceny a Platby.

 • Ceny výrobkov bez nákladov na poštovné, akýchkoľvek daní alebo iných súm, pokiaľ to nie je uvedené, alebo dohodnuté  inak.
 • Platbu možno uhradiť nasledujúcim spôsobom:

 •       Cez PayPal
 •       Vopred na bankový účet
 •       Dobierka


 • Platba môže byť teda vykonaná vyššie uvedeným spôsobom. Avšak v individuálnych prípadoch môžu byť dohodnuté iné platobné podmienky. V prípade platby na bankový účet sa dátumom zaplatenia považuje dátum pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Ak meškáte s akoukoľvek platbou, predávajúci je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť zmluvu, prípadne akékoľvek  ďalšie zmluvy do budúcna.
 • Ak dôjde k navýšeniu cien produktov v časovom odobí medzi uskutočnením objednávky a jej samotnou realizáciou, zvýšené náklady nebudú prenesené na kupujúceho. 

 
Bod č.6 – Doručenie tovaru.

 • Dodacie lehoty uvedené predávajúcim sú iba orientačné. Kupujúci nemá nárok na odškodnenie spôsobené oneskoreným doručením tovaru, ani nie je na základe tohto dôvodu oprávnený zrušiť objednávku alebo anulovať zmluvu. Môže tak učiniť iba v tom prípade, že dôjde k tak hrubému prekročeniu časového limitu pre doručenie tovaru, že z jeho strany už nemožno dodržanie zmluvy očakávať.
 • Tovar je odoslaný na doručenie v priebehu jedného týždňa od obdržania platby za tovar.
 • Tovar, ktorý nie je na sklade, je doručený v priebehu 14 dní od uskutočnenia objednávky pod podmienkou, že je skladom u dodávateľa.
 • Predávajúci je oprávnený využívať služby tretích strán za účelom doručenia tovaru.

 
Bod č. 7 - Skúšobná lehota.

V prípade kúpy tovaru je kupujúci oprávnený dodané výrobky vrátiť v lehote 14 dní bez udania dôvodu. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru. Ak výrobky neboli vrátené počas tejto lehoty, nákup sa stáva nezvratným faktom. Pred vrátením tovaru musí kupujúci o tejto skutočnosti predávajúceho informovať písomnou formou, a to v lehote 14 dní od doručenia tovaru. Kupujúci musí vedieť preukázať, že výrobky boli vrátené načas, napríklad formou podacieho lístka vystaveného na pošte. Vrátené výrobky sa musia nachádzať v originálnom obale (vrátane príslušných doplnkov, dokumentácie, prípadne letákov) a v nepoužitom stave. Ak bol tovar použitý alebo poškodený, kupujúci stráca právo vypovedať zmluvu. Za predpokladu, že boli splnené vyššie spomenuté podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci zabezpečí vrátenie kúpnej sumy v plnej výške do 30 dní od obdržania tovaru. Vrátenie dodaného tovaru je výhradne zodpovednosťou  a rizikom kupujúceho.
 
Bod č. 8 – Vlastnícke práva.


Zákazník nadobúda vlastníctvo nad produktami až v tom prípade, keď BBcreamshop obdrží všetky náležité platby v plnej výške uvedené v zmluve.
Tovar sa stáva zodpovednosťou zákazníka od okamihu ich doručenia.
 
Bod č. 9 - Sťažnosti a Zodpovednosť.

 • Pri doručení tovaru by mal kupujúci stanoviť, či výrobky spĺňajú dané požiadavky. Ak tomu tak nie je, kupujúci je povinný oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu, najneskôr však v lehote do 14 dní od doručenia tovaru, a to v písomnej forme a podľa možnosti s uvedením podrobností.
 • Ak sa preukáže, že výrobky nespĺňajú dohodnuté požiadavky, BBcreamshop ponúka možnosť buď výmeny výrobkov alebo vrátenia plnej kúpnej ceny.
 • Aj keď sa snažíme poskytovať čo možno najlepšie rady, informácie a inštukcie ohľadom správneho použitia výrobkov, BBcreamshop.sk nenesie zodpovednosť za ich chybné použitie a/alebo poranenia, poškodenia, vedľajšie účinky alebo alergické reakcie vyplývajúce z používania produktov. Naše výrobky nesmú byť v žiadom prípade považované za liečivé prípravky, majú iba podpornú funkciu. Ak nežiadúce príznaky pretrvávajú, vždy je potrebné poradiť sa s lekárom.

 
Bod č.10 - Objednávky a Komunikácia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne nedorozumenia, škody, oneskorenie alebo nesprávne odovzdávanie príkazov a správ vyplývajúcich z používania internetu alebo akýchkoľvek iných spôsobov komunikácie medzi zákazníkom a predávajúcim, alebo medzi predávajúcim a tretími stranami. Čo sa týka vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, výnimkou je iba prípad, ak by šlo o prípad úmyselného činu/opomenutia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany predávajúceho. 
 
Bod č.11 - Vyššia moc.

Vyššia moc je definovaná ako akékoľvek porušenie záväzku, ktoré nemožno pripísať na vrub predávajúcemu, keďže k nemu nedošlo zavinením predávajúceho. Zároveň to nemôže byť na základe práva, právneho aktu alebo všeobecne uznávaných noriem použité proti nemu.
  
Bod č.12 - Ostatné ustanovenia.

 • Ak informujete BBcreamshop písomne ​​alebo e-mailom o svojej adrese, predávajúci je povinný odoslať objednávku na túto adresu. Pokiaľ si budete výslovne želať zaslať tovar na inú adresu, je o tom potrebné predávajúceho oboznámiť, a to písomne ​​alebo e-mailom.
 • Aj keď predajca povoľuje určité odchýlky od týchto Obchodných podmienok, či už mlčky alebo nie, počas krátkeho alebo dlhého časového obdobia, stále je oprávnený požadovať okamžité a striktné dodržiavanie týchto Obchodných podmienok. 

 
Bod č.13 – Platné právo a Príslušný súd.


Na všetky práva, povinnosti, ponuky, objednávky a zmluvy, ktoré podliehajú týmto Obchodným podmienkam, ako i na samotné Všeobecné Obchodné podmienky  sa vzťahuje výlučne slovenský právny poriadok.
Všetky spory medzi príslušnými stranami budú postavené pred príslušný súd na Slovensku.

Nejaké otázky?

Neváhaje nás prosím kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok:

Kontaktný formulárcustomerservice@bbcreamshop.euLive chatFacebook023 5554034Twitter

Livechat

Prísl'ub BB Cream Shopu
 • 100% záruka originality produktov 
 • Spol'ahlivost': Webshop Keurmerk (Certifikát)
 • Pri každej objednávke produkt zdarma
 • Bezpečná platba on-line 
 • Poštovné na Slovensku začína od €1.50
 • Poštovné do Českej Republiky začína od 75 Kč
 • Objednávky aj na dobierku 
 • Doprava zdarma pri objednávkach nad € 50,00
 • Doručenie do 2-3 pracovných dní
Názory zákazníkov
nl Sanaa o @ 06-09-2017 20:24
Bijna 3 maanden gebruik ik deze tube. Helaas niet geholpen.
nl Raqia Ali o @ 06-09-2017 18:10
superfijn product maar weet niet of het dagelijks gebruikt mag worden.
Deze BBcream is echt mijn holy grail op BBcreamgebied. Ik heb een kort uitstapje gemaakt naar de Triple the Solution, maar blijf toch weer terugkomen bij mijn geliefde Dollish Veil Purple. Hij blijft ...
nl Shari o @ 21-08-2017 18:46
Het is nu zomer dus mijn huid glimt extra snel, maar met dit poeder blijft mijn t-zonde er de hele dag goed uitzien. In de winter is mijn huid wat droger en dan zou ik hem denk ik minder snel pakken. ...
nl Shari o @ 14-08-2017 17:56
Ik gebruik deze creme nu een tijdje, maar hij is niet zo geschikt voor mijn huidtype. De creme dekt heel goed, ruikt lekker en blijft superlang zitten. Ik heb een erg koele huidtint (nw15-nw20) en voo...
nl Sanaa o @ 06-09-2017 20:24
Bijna 3 maanden gebruik ik deze tube. Helaas niet geholpen.
Sledujte nás
Facebook Twitter Blogspot Pinterest